All the roads lead to Rome

Un grup d’alumnes de 2n d’ESO han participat a l’optativa “All Roads Lead to Rome”. En aquesta optativa es pretén que els alumnes aprofundeixin el coneixement sobre l’antiga Roma i la seva cultura, millorin la seva competència comunicativa en anglès i les seves estratègies d’aprenentatge, tot utilitzant les noves tecnologies.

 

Durant un trimestre els alumnes cooperen en parelles o petit grup i han de planificar el que han de fer, buscar informació en anglès sobre l’arquitectura i la societat romana, han d’analitzar aquesta informació, resumir-la i reescriure-la i preparar dues exposicions orals.

 

Aquesta optativa forma part del Pla experimental de llengües estrangeres de centre 2010-13 amb el qual es pretén utilitzar l’anglès com a llengua vehicular en altres matèries curriculars.

 

A continuació es mostren alguns exemples dels PowerPoints que han fet els alumnes per tal de fer l’exposició oral.

 

sanefa insti