Projecte PROPI 1r d'ESO

El Projecte Propi de 1r d'ESO neix el curs 2015-16 amb la idea de fomentar el treball cooperatiu i interdisciplinar, sense oblidar-nos de les eines tecnològiques que l'acompanyen. Entenem el treball per projectes com una estrategia per atendre la diversitat i per captar l'interès dels alumnes desmotivats.

Partim de les 8 competències proposades al primer nivell de concreció del Currículum:

 

•Competència comunicativa, lingüística i audiovisual

•Competència artística i cultural Comunicative

•Competència del tractament de la informació i competència digital

•Competència matemàtica

•Competència aprendre a aprendre

•Competència autonomia i iniciativa personal

•Competència coneixement i interacció amb el món físic

•Competència social i ciutadana

 

Aquestes competències es desenvoluparan a traves de les 4 matèries que participen durant aquest curs en el Projecte:

 

•Ciències Socials

•Música

•Anglès

•Visual i Plàstica

 

Cada matèria destina 1h setmanal al treball per projectes, de manera que cada grup hi dedicarà 4 hores setmanals . Els alumnes, treballaran  en equip, i aniran fent tasques d’aquestes matèries per tal de solucionar un problema o repte que se'ls plantejarà a l'inici de cada Projecte i arribar a fer un producte final. Tot projecte implicarà un producte final. En aquest sentit, l'ús de les tecnologies és bàsic per motivar l’alumnat i obtenir resultats visibles. Així doncs, la combinació del treball per projectes i les noves tecnologies ha de garantir que els alumnes de primer puguin aprendre al seu ritme, treballant en equip amb altres companys, motivats i altament implicats en la construcció del seu aprenentatge.

Els principals objectius d'aquesta metodologia de treball són:

 

•Evitar la repetició de continguts des de diferents matèries.

•Afavorir un aprenentatge més significatiu i amb més sentit.

•Motivar els alumnes i els professors.

•Potenciar el treball en equip tant per part de l'alumnat com del professorat del centre.

•Evitar que les matèries siguin compartimentades.

 

•Atendre la diversitat d'alumnes de l'aula (alumnes amb NEE, alumnes amb ritmes lents d'aprenentatge i alumnes més brillants) per tal que tothom pugui treballar al màxim de les seves capacitats.