Informació per la difusió Servei de Reconeixement dels Aprenentatges


Posa en valor la teva experiència

 

Què és pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.

En el procés es verifiquen les feines realitzades i  s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

 

S’adreça

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

 

Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

 

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada  i té un cost de 60€ de preu públic, disposa d'exempcions i bonificacions segons normativa.

Identifica i analitza detalladament les capacitats i les expectatives professionals de la persona, valorant i fent les recomanacions de les ofertes formatives que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral i on hi constarà:

 

· Les recomanacions de la persona assessora.

· L’itinerari formatiu i professional.

· El dossier de la trajectòria professional.

 

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral.

La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu, haver complert 18 anys  i acreditar una experiència laboral o en activitats socials d' almenys dos anys, en el sector professional relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit que es vol reconèixer, disposa de exempcions i bonificacions segons normativa.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

 

Sol·licitar el servei?

El serveis d’assessorament es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.

Per consultar Centres autoritzats: www.gencat.cat/ensenyament

 

On puc obtenir informació?

A la web del Departament d’Ensenyament.

Als centres que ofereixin el serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.

 

Calendari del procés:

 

Sol·licitud del servei d’assessorament.

 

Número de places a l'Institut Vil·la Romana